Persondatapolitik for Advokatfirmaet Anne Birgitte Lett

Advokat Anne Birgitte Lett er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget om personer, der knytter sig til en advokatopgave enten som klient eller som deltager i en sag, f.eks. som vidne eller modpart.

Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger for at være i stand til at behandle den opgave, du har søgt bistand til, eller som advokatfirmaet har fået af retten eller andre myndigheder.

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Kategorier af personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere: 

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader advokatfirmaet dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. 

Personoplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller opgaver vil blive opbevaret en passende periode efter sagens afslutning, hvilket advokatfirmaet er forpligtet til efter de advokatetiske regler. Dette vil typisk være minimum 5-10 år. Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler, som findes på  www.advokatsamfundet.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokat Anne Birgitte Lett.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder, skal du kontakte advokat Anne Birgitte Lett.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk